ALGEMENE VOORWAARDEN VAN

DE KERMIS CARROUSEL B.V. (KvK: 58654070)

Definities
In de navolgende bepalingen wordt verstaan onder:

De Kermis Carrousel B.V.:
De eigenaar en exploitant van de website www.dekermiscarrousel.nl.

Opdrachtgever:
De natuurlijke of rechtspersoon met wie een overeenkomst wordt gesloten, of die van de diensten van www.dekermiscarrousel.nl gebruik maakt.

Overeenkomst:
De overeenkomst tussen opdrachtgever en De Kermis Carrousel B.V., op basis waarvan opdrachtgever de mogelijkheid heeft om gebruik te maken van de overeengekomen diensten.

Site:
De door De Kermis Carrousel B.V. op internet verzorgde en voor iedereen toegankelijke site www.dekermiscarrousel.nl en haar partnersites. Alle informatie op de site met betrekking tot de aangeboden producten is echter afkomstig van derden. Deze derden zijn zelf verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van deze informatie, alsmede derhalve voor de conformiteit van het desbetreffende product.

Diensten:
Een door www.dekermiscarrousel.nl aangeboden dienst, bijvoorbeeld het plaatsen van een advertentie, stelt de kopers en verkopers in staat om tot elkaar te komen, maar is nimmer partij bij een overeenkomst die gesloten wordt tussen de partijen koper en verkoper, welke gebruik maakt van de site www.dekermiscarrousel.nl.

Overmacht:
Bij alle situaties van overmacht is De Kermis Carrousel B.V. ontslagen van enige verplichting tot nakoming van de overeenkomst, zolang de desbetreffende verhindering blijft voortbestaan. Aanspraak op schadevergoeding in dergelijke gevallen is uitgesloten. Onder overmacht wordt verstaan: elke van de wil van De Kermis Carrousel B.V. onafhankelijke omstandigheid, waardoor het nakomen van verplichtingen door De Kermis Carrousel B.V. jegens opdrachtgever geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van verplichting in redelijkheid niet van De Kermis Carrousel B.V. kan worden verlangd. De Kermis Carrousel B.V. zal hiervan zo spoedig mogelijk melding maken aan de opdrachtgever, voor zover dat onder de dan gegeven omstandigheden technisch mogelijk is.

Aansprakelijkheid:
Alleen in het geval van grove schuld en/of opzet van De Kermis Carrousel B.V. is deze aansprakelijk voor schade ontstaan door het niet tijdig of onjuist plaatsen van advertenties. De aansprakelijkheid van De Kermis Carrousel B.V. is in alle gevallen beperkt tot hoogstens de factuurwaarde (van dat gedeelte) van de overeenkomst, waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit. Alle verdergaande aanspraken van welke aard en van wie dan ook, zijn uitgesloten. Advertenties moeten na verschijning door de opdrachtgever worden gecontroleerd op eventuele fouten en deze terstond (laten) corrigeren. De opdrachtgever vrijwaart De Kermis Carrousel B.V. voor alle aanspraken van derden voor schadevergoeding als gevolg van de door opdrachtgever opgegeven advertenties.

De aansprakelijkheid van De Kermis Carrousel B.V. is uitgesloten voor schades, zoals onder andere gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie of enige andere schade, dan die hierboven beschreven. De Kermis Carrousel B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade voortkomend uit het gebruik van de internetsite en/of diensten door opdrachtgever of derden en voor alle mogelijke gevolgen daarvan, waaronder ook storing in het netwerk en performance-problemen. Opdrachtgever vrijwaart De Kermis Carrousel B.V. voor alle eventuele aanspraken van derden in verband met teksten en gegevens die opdrachtgever op de internetsite heeft geplaatst.

Weigering van advertenties of orders:
De Kermis Carrousel B.V. is te allen tijde gerechtigd om zonder opgaaf van redenen advertentieopdrachten geheel of gedeeltelijk te weigeren, te annuleren of de uitvoering daarvan op te schorten, zonder dat dit kan leiden tot enige vorm van schadeverplichting. Deze bevoegdheden van De Kermis Carrousel B.V. gelden eveneens voor advertentiecontracten waaraan reeds gedeeltelijk uitvoering is gegeven. Elke reclame-uiting moet voldoen aan de eisen die de Nederlandse Reclame Code stelt. Bovendien behoudt De Kermis Carrousel B.V. zich het recht voor om tekst en vorm van alle advertenties, die voor plaatsing op www.dekermiscarrousel.nl worden aangeboden, naar redelijkheid en billijkheid te wijzigen.

De Kermis Carrousel B.V. is gerechtigd zonder opgave van redenen advertenties te verwijderen van de site in onder andere de volgende gevallen:

  • De advertenties en/of producten zijn in een onjuiste rubriek geplaatst. De producten, diensten en/of prijzen in de advertenties zijn op een verkeerde dan wel onvolledige wijze beschreven of afgebeeld.
  • De betreffende producten, diensten en/of advertenties maken inbreuk op intellectuele eigendoms-rechten van derden en de eventuele schade die kan ontstaan aan de eigendommen van derden.
  • Wanneer de advertenties, diensten en/of producten, discriminerende uitingen, porno in welke vorm dan ook, vuurwapens of daaraan gerelateerde producten of anderszins onrechtmatige zaken bevatten, aanstootgevend zijn en/of het vermoeden van gestolen goederen betreft. Verwijdering c.q. wijziging van een advertentie door De Kermis Carrousel B.V. laat de aansprakelijkheid van opdrachtgever onverlet.
  • De betalingen van de advertenties conform artikel “betalingen” uitblijven.

Aanleveren advertentiemateriaal:
De opdrachtgever is verantwoordelijk voor tijdige aanlevering van het advertentiemateriaal, volgens de aanwijzingen van De Kermis Carrousel B.V. Als naar het oordeel van De Kermis Carrousel B.V. het advertentiemateriaal niet, niet tijdig, onbruikbaar, niet compleet en/of beschadigd is, vervalt het recht op plaatsing voor de opdrachtgever. Dit onverminderd de gehoudenheid van de opdrachtgever om aan al zijn financiële verplichtingen te voldoen. Opdrachtgever verstrekt aan De Kermis Carrousel B.V. alle noodzakelijke informatie waarvan opdrachtgever weet, dan wel redelijkerwijs behoort te weten, dat deze van belang is voor De Kermis Carrousel B.V. voor een correcte uitvoering en nakoming van haar verplichtingen.

Aanbiedingen en contractovereenkomsten:
Alle aanbiedingen van www.dekermiscarrousel.nl zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. De Kermis Carrousel B.V. is gerechtigd om zonder opgave van redenen opdrachten niet te accepteren. Mondelinge afspraken zijn niet geldig.

Betalingen:
Na de bevestiging door www.dekermiscarrousel.nl zal de advertentie worden geplaatst en dient de opdrachtgever het verschuldigde bedrag direct te betalen op de aangegeven wijze. De opdrachtgever is verplicht alles te doen om de betalingsverplichtingen jegens www.dekermiscarrousel.nl na te komen.

Bij niet tijdige betaling komen alle gerechtelijke proces-en executiekosten alsmede de wettelijke rente en buitengerechtelijke incassokosten voor rekening van opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% van het factuurbedrag met een minimum van € 100,00.

Annuleringen:
Annuleren van reeds gegeven orders gelden uitsluitend voor die advertentieplaatsingen welke nog niet hebben plaatsgehad. Een annuleringsopdracht dient tijdig en uitsluitend schriftelijk worden gegeven, dus voordat de sluitingstijd is verlopen. In geval van annuleringen worden 15% administratiekosten in rekening gebracht. Deze kosten worden verrekend met de restitutie door www.dekermiscarrousel.nl.

Beëindiging:
De Kermis Carrousel B.V. is gerechtigd de overeenkomst zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst door middel van een schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te beëindigen, indien opdrachtgever: voorlopig surseance van betaling wordt verleend, indien van opdrachtgever het faillissement wordt aangevraagd of indien zijn onderneming wordt geliquideerd of beëindigd, anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen. De Kermis Carrousel B.V. zal wegens vorenbedoelde wijze van beëindiging nimmer tot enige schadevergoeding verplicht zijn.

Indien opdrachtgever op het moment van de ontbinding reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichtingen geen voorwerp van ongedaanmaking zijn, tenzij De Kermis Carrousel B.V. ten aanzien van die prestaties in verzuim is. Bedragen die De Kermis Carrousel B.V. voor de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige zin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

Onderhoud:
De Kermis Carrousel B.V. mag zonder voorafgaande bekendmaking het systeem van www.dekermiscarrousel.nl (tijdelijk) buiten gebruik stellen of het gebruik beperken voor zover dit noodzakelijk is voor het redelijkerwijs benodigde onderhoud of voor de noodzakelijk te verrichten aanpassingen of verbeteringen van het systeem, zonder dat hierdoor een recht op schadevergoeding van de opdrachtgever jegens De Kermis Carrousel B.V. ontstaat.

Toepasselijk recht en geschillen:
De overeenkomst tussen De Kermis Carrousel B.V. en opdrachtgever wordt beheerst door Nederlands recht. De geschillen die tussen De Kermis Carrousel B.V. en opdrachtgever mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst, dan wel naar aanleiding van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg zijn, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het Arrondissement Haarlem.

De Kermis Carrousel B.V. legt de persoonsgegevens, die u invult voor het gebruikmaken van de e-mailservice van www.dekermiscarrousel.nl in haar database vast.

Indien u gebruik wenst te maken van deze site, zal u ervoor zorgdragen dat uw gegevens waaronder, mede doch niet beperkt tot en voor zover van toepassing, uw e-mailadres en voor zover relevant, uw naam, adres, postcode en bankrekeningnummer volledig, juist en actueel zijn. Daarnaast garandeert u dat u werkelijk bevoegd bent op enige wijze gebruik te maken van de site.

Uw gegevens zullen niet worden gebruikt om derden in staat te stellen een overeenkomst met u te sluiten. Omdat de medewerkers van De Kermis Carrousel B.V. ieders privacy respecteren, zullen de gegevens niet voor andere doeleinden gebruikt worden dan voor het verbeteren van de service aan de gebruiker van www.dekermiscarrousel.nl. Zonder uitdrukkelijke toestemming van de opdrachtgever worden gegevens niet aan derden ter beschikking gesteld (met uitzondering van officierel erkende rechtshandhavers). U machtigt De Kermis Carrousel B.V. uw gegevens te verstrekken aan rechtshandhavers indien hiertoe naar het oordeel van De Kermis Carrousel B.V. reden toe is. www.dekermiscarrousel.nl verwijst naar andere websites (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button). Op deze websites valt u onder de privacyregels van die betreffende site. Opdrachtgever erkent nadrukkelijk en zonder enig voorbehoud dat www.dekermiscarrousel.nl geen invloed heeft op inhoud en beleid van deze sites.

Indien u gebruik maakt van de diensten van externe dienstverleners, dan valt u onder de privacyregels van die externe dienstverlener. Opdrachtgever erkent nadrukkelijk en zonder enig voorbehoud dat De Kermis Carrousel B.V geen invloed heeft op inhoud en beleid van deze dienstverleners en hun sites.

Indien de opdrachtgever niet wenst dat De Kermis Carrousel B.V het in dit artikel genoemde beleid voert, adviseren wij met klem geen gebruik te maken van onze site www.dekermiscarrousel.nl.

Intellectuele eigendomsrechten:
Alle intellectuele eigendomsrechten betreffende producten en materialen, in welke vorm dan ook vervaardigd of vastgelegd, verband houdende met de voorbereiding en uitvoering van een overeenkomst met opdrachtgever, al dan niet ontwikkeld ten behoeve van opdrachtgever, blijven onvoorwaardelijk berusten bij De Kermis Carrousel B.V. of haar licentiegevers.

De Kermis Carrousel B.V. zal opdrachtgever vrijwaren tegen elke rechtsvordering welke gebaseerd is op de bewering dat door De Kermis Carrousel B.V. zelf ontwikkelde programmatuur, apparatuur of materialen inbreuk maken op een in Nederland geldend recht van intellectuele of industriële eigendom, onder de voorwaarde dat opdrachtgever De Kermis Carrousel B.V. onverwijld schriftelijk informeert over het bestaan en de inhoud van de rechtsvordering en de afhandeling van de zaak, waaronder het treffen van eventuele schikkingen, geheel overlaat aan De Kermis Carrousel B.V.

 

Haarlem, september 2013

De Kermis Carrousel B.V.
Kamer van Koophandel: 58654070

-