Disclaimer “dekermiscarrousel.nl”

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van “dekermiscarrousel.nl”, is het mogelijk dat informatie die op “dekermiscarrousel.nl” wordt gepubliceerd onvolledig c.q. onjuist is. Fouten, in de gegevensverwerking of anderszins, kunnen echter niet altijd worden voorkomen. Beweringen en meningen, geuit in de artikelen en de mededelingen op pagina’s van “dekermiscarrousel.nl” zijn niet van de auteur(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van de redactie, de webmaster, de internetprovider. Wij kunnen er niet voor instaan dat de informatie of “dekermiscarrousel.nl” geschikt is voor het doel, waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en  zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. Wij sluiten elke vorm van aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van “dekermiscarrousel.nl”, of met de tijdelijke onmogelijkheid om “dekermiscarrousel.nl” te kunnen raadplegen. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van “dekermiscarrousel.nl” verkregen is. “dekermiscarrousel.nl” garandeert noch ondersteunt enig product of enige dienst genoemd in deze publicatie, noch staat zij garant voor enige door de vervaardiger van dergelijke producten gedane bewering. Met het oog hierop wordt de lezer altijd aangeraden onafhankelijke inlichtingen in te winnen en/of onderzoek te verrichten voor gebruik van via “dekermiscarrousel.nl” verkregen informatie. De informatie op “dekermiscarrousel.nl” wordt meerdere keren per maand aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

©2013 De Kermis Carrousel. B.V. Alle rechten voorbehouden.